Personas datu aizsardzība

Līgums ar datu apstrādātāju

Pieteikuma forma

Līguma par datu apstrādi nozīmei ir būtiska loma uzņēmumos, kuru datu apstrādes procesā ir iesaistīts Apstrādātājs. Apstrādātājs var būt gan ārpakalpojums, gan meitas uzņēmums, gan arī jebkura trešā persona, kura Pārziņa (uzņēmuma) uzdevumā veic datu apstrādi. Pārziņa un Apstrādātāja attiecības regulē līgums par datu apstrādi, kurš konkrēti nosaka Pārziņa uzdoto datu apstrādi, apjomu, veidu, u.c. nozīmīgu informāciju, kā arī saskaņā ar VDAR nosaka Apstrādātāja atbildību datu apstrādes procesā.

Informācija par datu pārzini

Uzņēmuma nosaukums

Reģistrācijas nr.

Juridiskā adrese

Paraksttiesīgā persona, kuras vārdā tiek slēgts līgums (vārds, uzvārds)

Uz kāda pamata persona darbojas uzņēmumā

Informācija par datu apstrādātāju

Apstrādātājs ir UzņēmumsFiziska persona

Vārds

Uzvārds

Deklarētā dzīvesvietas adrese

Personas kods

Uzņēmuma nosaukums

Reģistrācijas numurs

Juridiskā adrese

Paraksttiesīgā persona, kuras vārdā tiek slēgts līgums

Uz kāda pamata persona darbojas uzņēmumā

Apstrādātāja darbības joma (nodrošinātā pakalpojuma raksturojums)

Kādam nolūkam tiek apstrādāti personas dati?

  • Piemēram, lai izmaksātu darbinieku algas; lai veiktu uzņēmuma klientu statistikas analītiku

Datu subjektu kategoriju piemēri

  • Kategorijas ar kādām strādā apstrādātājs, tās ir: Darbinieki, klienti, piegādātāji, sadarbības partneri, potenciālie klienti, ārpakalpojumi, bijušie klienti/partneri/darbinieki, jebkura persona ar kuru uzņēmumam ir jebkāda veida saistības

Kādus datus Apstrādātājam atļauts apstrādāt atbilstoši Datu subjektu kategorijām? (nosaukt konkrētas datu kategorijas pie katras Datu subjekta kategorijas)

  • Piemēri datu kategorijām: vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, IP adrese, bankas rekvizīti, informācija par personas ienākumiem, ieņemamais amats, informācija par ģimeni vai civilstāvokli, informācija par parādsaistībām, autovadītāja tiesības, klientu atsauksmes, sīkdatnes u.c. dati pēc kuriem ir iespējams tieši vai netieši identificēt fizisko personu, kā arī jebkura informācija par konkrēto personu
  • Piemērs, kā norādāma informācija: Darbinieki - vārds, uzvārds, ieņemamais amats, personas kods, dzīvesvietas adrese; Klienti - e-pasta adrese, bankas rekvizīti, telefona numurs, utml.

Ja ar Apstrādātāju jau bijis noslēgts pakalpojuma līgums / uzņēmuma līgums, vai nodibinātas kāda cita veida saistības, lūdzu norādiet saistību veidu un līguma nr.

Paredzētais personas datu nodošanas veids

  • Personas datu nodošanas veidam jābūt drošam, garantējot drošu datu pārnesi, nepieļaujot datu nonākšanu trešās personas rīcībā, kā arī datu noplūdi. Jānorāda veids, kādā dati tiks nodoti Apstrādātāja rīcībā

Ja Apstrādātājs apstrādā sensitīvu personas datus, norādīt konkrētas datu kategorijas

  • Sensitīvi personas dati ir, piemēram, ziņas par personas etnisko piederību, seksuālo orientāciju, veselības stāvokli, reliģisko vai politisko piederību, biometriskie dati, u.c.

Vai ar Jūsu piekrišanu datu Apstrādātājs ir tiesīgs piesaistīt Apakšapstrādātājus?

Kontaktinformācija

*Jūsu E-pasta adrese nepieciešama, lai mēs spētu Jums nosūtīt rēķinu par pakalpojumu sniegšanu un sagatavoto dokumentāciju šifrētā formātā. Telefona numurs nav obligāti norādāma informācija. Telefona numuru norādiet tikai tad, ja vēlaties, lai saziņa neskaidru jautājumu gadījumā ar Jums norisinātos ar telefona starpniecību. Iegūtā informācija netiek izmantota citiem nolūkiem ārpus iepriekš minētā, kā arī netiks izmantota mārketinga nolūkiem (Izņemot gadījumu, ja zemāk izvēlēsieties iespēju tikt informēts par Legally jaunumiem).

E-pasts

Telefona numurs

Vēlos tikt informēts par Legally jaunumiem uz manis norādīto e-pastu

Esmu iepazinies/-usies ar Platformas lietošanas noteikumiem

Esmu iepazinies/-usies