Līgumi

Transportlīdzekļa patapinājuma līgums

Pieteikuma forma

Ar transportlīdzekļa patapinājuma līgumu viena persona (patapinātājs) savu transportlīdzekli (piemēram, vieglo automašīnu, smago automašīnu, motociklu, piekabi) nodod bezmaksas lietošanā citai personai (patapinājuma ņēmējam). Transportlīdzekli var patapināt arī persona, kas nav transportlīdzekļa īpašnieks - tas var būt arī transportlīdzekļa turētājs (piemēram, nomnieks, līzinga ņēmējs).

SVARĪGI! Iegūtie personas dati tiek izmantoti Jūsu pieprasītā pakalpojuma nodrošināšanai - dokumentu sagatavošanai. Dati tiek izmantoti vienam vienīgam mērķim un netiek pakļauti apstrādei citiem, nesaistītiem mērķiem.

Informācija par transportlīdzekli

Vieglā automašīna

Marka

Modelis

Pēdējās reģistrācijas valsts

Valsts reģistrācijas numura zīme

Izgatavošanas gads

VIN numurs (šasijas numurs)

Krāsa

Smagā automašīna

Marka

Modelis

Pēdējās reģistrācijas valsts

Valsts reģistrācijas numura zīme

Izgatavošanas gads

VIN numurs (šasijas numurs)

Krāsa

Kravu vilcējs

Marka

Modelis

Pēdējās reģistrācijas valsts

Valsts reģistrācijas numura zīme

Izgatavošanas gads

VIN numurs (šasijas numurs)

Krāsa

Motocikls

Marka

Modelis

Pēdējās reģistrācijas valsts

Valsts reģistrācijas numura zīme

Izgatavošanas gads

VIN numurs (šasijas numurs)

Krāsa

Piekabe

Marka

Modelis

Pēdējās reģistrācijas valsts

Valsts reģistrācijas numura zīme

Izgatavošanas gads

VIN numurs (šasijas numurs)

Krāsa

Informācija par Patapinātāju

Patapinātājs ir

Fiziska personaJuridiska persona

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese

E-pasta adrese

Kontakttālrunis saziņai

 • Nav obligāts, ja ir norādīta e-pasta adrese saziņai

Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

E-pasta adrese

Kontakttālrunis saziņai

Banka

Bankas konts

Pārstāvošās personas Vārds

Pārstāvošās personas Uzvārds

Pārstāvības pamats

 • Piemēram: pilnvara, statūti

Patapinātājs ir

Transportlīdzekļa īpašnieks
 • Pieteikuma formas beigās pievienojiet īpašumtiesības apliecinoša dokumenta (reģistrācijas apliecības) atvasinājumu (kopiju)
Transportlīdzekļa turētājs (piemēram, nomnieks, līzinga ņēmējs)

Norādiet uz kāda pamata transportlīdzeklis nodots lietošanā

Norādiet uz kādu termiņu transportlīdzeklis nodots turējumā

 • Pieteikuma formas beigās pievienojiet turējuma (lietošanas) tiesību apliecinoša dokumenta (reģistrācijas apliecība, nomas līgums, līzinga līgums) atvasinājumu (kopiju)
Transportlīdzekļa īpašnieka pilnvarotā persona
Fiziska personaJuridiska persona

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese

Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

Deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese

Banka

Bankas konta Nr.

Pārstāvošās personas Vārds

Pārstāvošās personas Uzvārds

Pārstāvības pamats

 • Piemēram: pilnvara, statūti
 • Pieteikuma formas beigās pievienojiet pilnvaras atvasinājumu (kopiju)

Norādīt, vai transportlīdzeklim ir kādi apgrūtinājumi, piemēram, tas ir ieķīlāts, uz to ir paņemts līzings (norādīt arī, kam par labu transportlīdzeklis ir apgrūtināts un apgrūtinājuma termiņu)?

Informācija par Patapinājuma ņēmēju

Patapinājuma ņēmējs ir

Fiziska personaJuridiska persona

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese

E-pasta adrese

Kontakttālrunis saziņai

 • Nav obligāts, ja ir norādīta e-pasta adrese saziņai

Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

Deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese

Banka

Bankas konta Nr.

Pārstāvošās personas Vārds

Pārstāvošās personas Uzvārds

E-pasta adrese

Kontakttālrunis saziņai

Pārstāvības pamats

 • Piemēram: pilnvara, statūti

Norādīt, kādam mērķim tiks izmantots patapinātais transportlīdzeklis

Vai patapinājuma ņēmējam atļauts izmantot transportlīdzekli citiem mērķiem? Jā, bet tikai ar patapinātāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu

Datums kurā vai līdz kuram transportlīdzekli faktiski paredzēts nodot lietošanā patapinājuma ņēmējam Konkrēts datumsLīdzLīguma parakstīšanas dienā

Datums

Datums

Līguma termiņš, līdz kuram transportlīdzeklis patapināts patapinājuma ņēmējam

Cik dienu laikā pēc līguma izbeigšanas patapinājuma ņēmējam transportlīdzeklis jānodod atpakaļ patapinātājam? Pēdējā līguma darbības dienā3 (trīs) dienu laikā pēc līguma izbeigšanas5 (piecu) dienu laikā pēc līguma izbeigšanasCits

Norādīt vēlamo

Vai vēlaties, lai patapinājuma ņēmējs pirms transportlīdzekļa pieņemšanas lietošanā iemaksā patapinātājam drošības naudu?

Drošības naudas apmērs

Samaksa tiks veikta

Skairā naudāAr bankas pārskaitījumu

Saņēmēja Vārds Uzvārds vai Nosaukums

Banka

Bankas konta Nr.

Vai no iemaksātās drošības naudas paredzēts ieturēt līdzekļus, kas nepieciešami patapinātā transportlīdzekļa labošanai vai tīrīšanai, ja pēc līguma termiņa beigām konstatēti transportlīdzekļa defekti?

Vai drošības naudu paredzēts izmaksāt patapinājuma ņēmējam, ja līgums tiek lauzts pirms darbības termiņa beigām?

Vai vēlaties, lai ar transportlīdzekļa tehnisko uzturēšanu, aizsardzību un apdrošināšanu saistītos izdevumus segtu patapinātājs vai patapinājuma ņēmējs?

PatapinātājsPatapinājuma ņēmējs

Norādiet, kurus tieši izdevumus paredzēts segt patapinājuma ņēmējam Transportlīdzekļa regulāra tīrīšanaTehniskās apkopesTehniskās apskates iziešanaTransportlīdzekļa remonti, detaļu maiņas pēc nepieciešamībasTransportlīdzeklim piemērojamie nodokļiTransportlīdzekļa OCTA poliseTransportlīdzekļa KASKO polise

Vai starp patapinātāju un patapinājuma ņēmēju ir kādas papildus norunas par transportlīdzekļa patapināšanu?

 • Piemēram, transportlīdzekli paredzēts piegādāt līdz patapinājuma ņēmēja noteiktai vietai (norādīt vietu) vai kopā ar transportlīdzekli tiek patapināts arī papildus aprīkojums – ziemas, vasaras riepu komplekti, jumta bagāžnieks u.c.

Pievienot dokumentus

Pievienot failus

 • Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija
 • Nomas līguma, līzinga līguma vai pilnvaras kopija, ja patapinātājs nav transportlīdzekļa īpašnieks

Kontaktinformācija

*Jūsu E-pasta adrese nepieciešama, lai mēs spētu Jums nosūtīt rēķinu par pakalpojumu sniegšanu un sagatavoto dokumentāciju šifrētā formātā. Telefona numurs nav obligāti norādāma informācija. Telefona numuru norādiet tikai tad, ja vēlaties, lai saziņa neskaidru jautājumu gadījumā ar Jums norisinātos ar telefona starpniecību. Iegūtā informācija netiek izmantota citiem nolūkiem ārpus iepriekš minētā, kā arī netiks izmantota mārketinga nolūkiem (Izņemot gadījumu, ja zemāk izvēlēsieties iespēju tikt informēts par Legally jaunumiem).

Vārds

Uzvārds

E-pasts

Telefona numurs

Vēlos tikt informēts par Legally jaunumiem uz manis norādīto e-pastu

Esmu iepazinies/-usies ar Platformas lietošanas noteikumiem

Esmu iepazinies/-usies