Līgumi

Telpu patapinājuma līgums

Pieteikuma forma

Ar telpu patapinājuma līgumu viena persona (patapinātājs) nodod savas nedzīvojamās telpas lietošanā citai personai (patapinājuma ņēmējam). Personai, kas patapina savu nedzīvojamo telpu, nav obligāti jābūt telpu īpašniekam, tas var būt arī telpu valdītājs (piemēram, nama pārvaldnieks) vai turētājs (piemēram, nomnieks, kam ir tiesības telpas nodot lietošanā tālāk, patapinātājs).

SVARĪGI! Iegūtie personas dati tiek izmantoti Jūsu pieprasītā pakalpojuma nodrošināšanai - dokumentu sagatavošanai. Dati tiek izmantoti vienam vienīgam mērķim un netiek pakļauti apstrādei citiem, nesaistītiem mērķiem.

Informācija par Patapinātāju

Patapinātājs ir

Fiziska personaJuridiska persona

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese

E-pasta adrese

Kontakttālrunis saziņai

 • Nav obligāts, ja ir norādīta e-pasta adrese saziņai

Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

E-pasta adrese

Kontakttālrunis saziņai

Banka

Bankas konts

Pārstāvošās personas Vārds

Pārstāvošās personas Uzvārds

Pārstāvības pamats

 • Piemēram: pilnvara, statūti

Patapinātājs ir

Telpu īpašnieks

Pieteikuma formas beigās pievienojiet valdījuma tiesību apliecinoša dokumenta atvasinājumu (kopiju)

Telpu tiesiskais valdītājs (piemēram, namu pārvaldnieks)

Norādiet uz kāda pamata telpas Jums ir nodotas valdījumā

Norādiet uz kādu termiņu telpas Jums ir nodotas valdījumā

Pieteikuma formas beigās pievienojiet valdījuma tiesību apliecinoša dokumenta atvasinājumu (kopiju)

Telpu nomnieks

Norādiet uz kādu termiņu telpas Jums ir iznomātas

Vai telpu iznomātājs Jums ir devis piekrišanu telpu patapināšana Ar nosacījumiem

Ar kādiem nosacījumiem?

 • Pieteikuma formas beigās pievienojiet nomas līguma, uz kura pamata iznomājat telpas, atvasinājumu (kopiju)
Telpu īpašnieka pilnvarotā persona

Norādiet informāciju par telpu īpašnieku

Fiziska personaJuridiska persona

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese

Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

Banka

Bankas konts

Pārstāvošās personas Vārds

Pārstāvošās personas Uzvārds

Pārstāvības pamats

 • Piemēram: pilnvara, statūti

Pieteikuma formas beigās pievienojiet valdījuma tiesību apliecinoša dokumenta atvasinājumu (kopiju)

Telpu patapinājuma ņēmējs no citas personas

Norādiet informāciju par personu, kas telpas ir Jums patapinājusi

Fiziska personaJuridiska persona

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese

Tiesības uz telpām

 • Piemēram: telpu īpašnieks, telpu īpašnieka pilnvarotā persona, telpu nomnieks

Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

E-pasta adrese

Kontakttālrunis

Banka

Bankas konts

Pārstāvošās personas Vārds

Pārstāvošās personas Uzvārds

Pārstāvības pamats

 • Piemēram: pilnvara, statūti

Pieteikuma formas beigās pievienojiet valdījuma tiesību apliecinoša dokumenta atvasinājumu (kopiju)

Informācija par Patapinājuma ņēmēju

Patapinājuma ņēmējs ir

Fiziska personaJuridiska persona

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese

E-pasta adrese

Kontakttālrunis saziņai

 • Nav obligāts, ja ir norādīta e-pasta adrese saziņai

Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

E-pasta adrese

Kontakttālrunis

Banka

Bankas konts

Pārstāvošās personas Vārds

Pārstāvošās personas Uzvārds

Pārstāvības pamats

 • Piemēram: pilnvara, statūti

Informācija par patapinātajām telpām

Telpu Nr. vai Nosaukums

Mājas, kurā atrodas patapinātās telpas, adrese

 • Ielas Nr.
 • Iela
 • Pilsēta
 • Ciems/Novads/Pagasts
 • Pasta indekss
 • Kadastra apzīmējums

Stāvs

Kopējā platība

Patapinājuma ņēmējam atļauts reģistrēt patapinātajā telpā juridisko adresi

Pieteikuma formas beigās pievienojiet patapināto telpu izvietojuma plānu mājā

Norādīt, kādam mērķim tiks izmantotas patapinātās telpas, piemēram, biroja, veikala, noliktavas vajadzībām

Vai patapinājuma ņēmējam atļauts izmantot telpas citiem mērķiem?

Ar patapinātāja rakstisku piekrišanu

Datums kurā vai līdz kuram telpas faktiski paredzēts nodot lietošanā patapinājuma ņēmējam

Konkrēts datumsLīdz

Datums

Datums

Līguma termiņš, līdz kuram telpas patapinātas patapinājuma ņēmējam

Vai vēlaties paredzēt iespēju patapinājuma ņēmējam pieteikties uz patapinājuma termiņa pagarināšanu pirms līguma termiņa beigām?

Par cik mēnešiem atļauts pagarināt patapinājuma termiņu

Norādīt, kādi papildus kustamie objekti, piemēram, mēbeles, sadzīves tehnika, elektronika, drošības sistēmas, tiek nodoti lietošanā patapinājuma ņēmējam kopā ar patapinātajām telpām?

 • Norādīt kādi papildus kustamie objekti nodoti lietošanai patapinājuma ņēmējam
Atzīmēt, ja vēlaties, lai patapinājuma ņēmējs apdrošina kustamo mantu, kas atrodas patapinātajās telpās

Cik dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas patapinājuma ņēmējam telpas jānodod atpakaļ patapinātājam?

Pēdējā līguma darbības dienā3 (trīs) dienu laikā pēc līguma izbeigšanas5 (piecu) dienu laikā pēc līguma izbeigšanasCits

Cits

Vai vēlaties, lai patapinājuma ņēmējs pirms telpu pieņemšanas lietošanā iemaksā patapinātājam drošības naudu?

Drošības naudas apmērs

Samaksa tiks veikta

Skairā naudāAr bankas pārskaitījumu

Saņēmēja Vārds Uzvārds vai Nosaukums

Banka

Bankas konta Nr

Vai no iemaksātās drošības naudas paredzēts ieturēt līdzekļus, kas nepieciešami patapināto telpu labošanai vai tīrīšanai, kavēto maksājumu segšanai, ja pēc līguma termiņa beigām konstatēti defekti patapinātajās telpās vai nav apmaksāti visi rēķini?

Vai drošības naudu paredzēts izmaksāt patapinājuma ņēmējam, ja līgums tiek lauzts pirms darbības termiņa beigām?

Vai patapinājuma ņēmējam paredzēts segt ar patapināto telpu ekspluatāciju saistītos izdevumus? Var atzīmēt vairākus

Nē, ar ekspluatāciju saistītos izdevumus turpina segt patapinātājsJā, patapinājuma ņēmējs sedz nekustamā īpašuma nodokli par patapinātajām telpāmJā, patapinājuma ņēmējs sedz šādu komunālo pakalpojumu izmaksas

Siltā ūdens apgādeAukstā ūdens apgādeKanalizācijaApkureAtkritumu izvešanaElektroenerģijaMājas, kurā atrodas patapinātās telpas, apsaimniekošanaTelekomunikācijas (internets, stacionāro telefonu tīkls)Apsardze

Norādīt, kādā kārtībā paredzēts veikt komunālo pakalpojumu apmaksu Patapinājuma ņēmējs maksās patapinātājam saskaņā ar pakalpojumu sniedzēju vai apsaimniekotāja izrakstītajiem rēķiniemPatapinājuma ņēmējs maksās patstāvīgi pakalpojumu sniedzējiem vai apsaimniekotājam saskaņā ar to izrakstītajiem rēķiniem

Vai patapinājuma ņēmējam patapinājuma perioda laikā ir atļauts veikt patapināto telpu kosmētisko remontu par saviem līdzekļiem? Jā, bet tikai tad, ja tas iepriekš saskaņots ar patapinātāju

Vai vēlaties, lai patapinājuma ņēmējs apdrošina patapinātās telpas?

Norādīt, kādus papildus nosacījumus vai patapinātāja/patapinājuma ņēmēja pienākumus vēlaties iekļaut patapinājuma līgumā

Pievienot dokumentus

Pievienot failus

 • Zemesgrāmatas apliecības kopija
 • Nomas līguma, valdījuma tiesību apliecinoša dokumenta vai pilnvaras kopija, ja patapinātājs nav telpas īpašnieks

Kontaktinformācija

*Jūsu E-pasta adrese nepieciešama, lai mēs spētu Jums nosūtīt rēķinu par pakalpojumu sniegšanu un sagatavoto dokumentāciju šifrētā formātā. Telefona numurs nav obligāti norādāma informācija. Telefona numuru norādiet tikai tad, ja vēlaties, lai saziņa neskaidru jautājumu gadījumā ar Jums norisinātos ar telefona starpniecību. Iegūtā informācija netiek izmantota citiem nolūkiem ārpus iepriekš minētā, kā arī netiks izmantota mārketinga nolūkiem (Izņemot gadījumu, ja zemāk izvēlēsieties iespēju tikt informēts par Legally jaunumiem).

Vārds

Uzvārds

E-pasts

Telefona numurs

Vēlos tikt informēts par Legally jaunumiem uz manis norādīto e-pastu

Esmu iepazinies/-usies ar Platformas lietošanas noteikumiem

Esmu iepazinies/-usies