Līgumi

Preču maiņas līgums

Pieteikuma forma

Ar divpusējo maiņas jeb bartera līgumu bez starpnieka, divas puses savstarpēji apmainās ar precēm, lietām vai tiesībām par vienādām summām. Piemēram, uzņēmums, kas ražo galdus, no elektrotehnikas tirgotāja saņem datoru un apmaiņā par to elektrotehnikas tirgotājam par datora vērtību nodrošina biroja galdus.

Ņemiet vērā, ka maiņas priekšmets nevar būt nauda, pilnībā vai daļēji atlīdzinot par otras puses sniegtajām precēm.

SVARĪGI! Iegūtie personas dati tiek izmantoti Jūsu pieprasītā pakalpojuma nodrošināšanai - dokumentu sagatavošanai. Dati tiek izmantoti vienam vienīgam mērķim un netiek pakļauti apstrādei citiem, nesaistītiem mērķiem.

Informācija par Preču sniedzēju Nr. 1

Fiziska personaJuridiska persona

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese

Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

Pārstāvošās personas Vārds

Pārstāvošās personas Uzvārds

Pārstāvības pamats

  • Piemēram: pilnvara, statūti

Informācija par Partneri (Preču sniedzēju Nr. 2)

Fiziska personaJuridiska persona

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese

Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

Banka

Bankas konts

Pārstāvošās personas Vārds

Pārstāvošās personas Uzvārds

Pārstāvības pamats

  • Piemēram: pilnvara, statūti

Norādiet, kādas preces maiņai nodrošinās Preču sniedzējs Nr. 1

Preču sniedzēja Nr. 1 piedāvāto preču daudzums

  • Lūdzu norādiet mērvienību preču daudzumam, piemēram, kilogrami, tonnas, litri, gabali, paletes u.c

Preču sniedzēja Nr. 1 piedāvāto preču vērtība vienai daudzuma vienībai

Par kādu kopsummu Preču sniedzējs Nr. 1 piedāvā maiņai savas preces

Kādā termiņā Preču sniedzējam Nr. 1 ir jānodrošina maiņas prece Partnerim

Vai Preču sniedzējs Nr. 1 maiņai piedāvātās preces piegādās Partnerim vai Partnerim tās ir jāizņem no Preču sniedzēja Nr. 1?

Notiks piegāde uz Partnera adresi

Piegādes adrese

Piegādes datums

Piegādes izdevumus sedz

  • Norādīt, kurš segs piegādes izdevumus par šo preču piegādi – Preču sniedzējs Nr. 1 vai Partneris
Partneris preces var saņemt šādā adresē

Piegādes adrese

Cik dienu laikā no līguma parakstīšanas Partneris var saņemt preces norādītajā adresē

Cita preču izsniegšanas kārtība

Norādiet vēlamo preču izsniegšanas kārtību

Norādiet, kā tiks fiksēts fakts par Preču sniedzēja Nr. 1 piedāvāto preču nodrošināšanu Partnerim

Ar preču nodošanas - pieņemšanas aktuAr preču pavadzīmiAr rēķinuCitā formā

Norādiet, kādā formā vēlams

Norādiet, kādas preces maiņai nodrošinās Partneris

Partnera piedāvāto preču daudzums

  • Lūdzu norādiet mērvienību preču daudzumam, piemēram, kilogrami, tonnas, litri, gabali, paletes u.c

Partnera piedāvāto preču vērtība vienai daudzuma vienībai

Par kādu kopsummu Partneris piedāvā maiņai savas preces

Kādā termiņā Partnerim ir jānodrošina maiņas prece Preču sniedzējam Nr. 1

Vai Partneris maiņai piedāvātās preces piegādās Preču sniedzējam Nr. 1 vai Preču sniedzējam Nr. 1 tās ir jāizņem no Partnera?

Notiks piegāde uz Preču sniedzēja Nr. 1 adresi

Piegādes adrese

Piegādes datums

Piegādes izdevumus sedz

  • Norādīt, kurš segs piegādes izdevumus par šo preču piegādi – Partneris vai Preču sniedzējs Nr. 1
Preču sniedzējs Nr. 1 preces var saņemt šādā adresē

Adrese

Cik dienu laikā no līguma parakstīšanas Preču sniedzējs Nr. 1 var saņemt preces norādītajā adresē

Cita preču izsniegšanas kārtība

Norādiet vēlamo preču izsniegšanas kārtību

Norādiet, kā tiks fiksēts fakts par Partnera piedāvāto Preču sniedzējam Nr. 1

Ar preču nodošanas - pieņemšanas aktuAr preču pavadzīmiAr rēķinuCitā formā

Norādiet, kādā formā vēlams

Norādīt vēlamo līguma spēkā stāšanās laiku

Līguma parakstīšanas dienāDienu laikā pēc līguma parakstīšanasKonkrētā datumā

Kurā?

Kurā?

Vai vēlaties līgumā iekļaut kādu papildus norādījumu kādai no līgumslēdzēju pusēm vai par piedāvātajām precēm?

Kontaktinformācija

*Jūsu E-pasta adrese nepieciešama, lai mēs spētu Jums nosūtīt rēķinu par pakalpojumu sniegšanu un sagatavoto dokumentāciju šifrētā formātā. Telefona numurs nav obligāti norādāma informācija. Telefona numuru norādiet tikai tad, ja vēlaties, lai saziņa neskaidru jautājumu gadījumā ar Jums norisinātos ar telefona starpniecību. Iegūtā informācija netiek izmantota citiem nolūkiem ārpus iepriekš minētā, kā arī netiks izmantota mārketinga nolūkiem (Izņemot gadījumu, ja zemāk izvēlēsieties iespēju tikt informēts par Legally jaunumiem).

Vārds

Uzvārds

E-pasts

Telefona numurs

Vēlos tikt informēts par Legally jaunumiem uz manis norādīto e-pastu

Esmu iepazinies/-usies ar Platformas lietošanas noteikumiem

Esmu iepazinies/-usies