Līgumi

Pakalpojumu līgums

Pieteikuma forma

Ar pakalpojumu līgumu viena puse (izpildītājs) uzņemas sniegt otrai pusei (pasūtītājam) regulārus pakalpojumus (piemēram, grāmatvedības, finanšu konsultācijas, mārketinga, u.c.) par noteiktu atlīdzību, kas var tikt aprēķināta ar stundas likmi, mēneša likmi vai kā fiksēta atlīdzības summa par gabaldarbu.

SVARĪGI! Iegūtie personas dati tiek izmantoti Jūsu pieprasītā pakalpojuma nodrošināšanai - dokumentu sagatavošanai. Dati tiek izmantoti vienam vienīgam mērķim un netiek pakļauti apstrādei citiem, nesaistītiem mērķiem.

Informācija par Pasūtītāju

Fiziska personaJuridiska persona

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese

Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

Banka

Bankas konta Nr.

Pārstāvošās personas Vārds

Pārstāvošās personas Uzvārds

Pārstāvības pamats

  • Piemēram: pilnvara, statūti

Informācija par Izpildītāju

Fiziska personaJuridiska persona

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese

Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

Banka

Bankas konta Nr.

Pārstāvošās personas Vārds

Pārstāvošās personas Uzvārds

Pārstāvības pamats

  • Piemēram: pilnvara, statūti

Aprakstiet pakalpojumu raksturu

  • Piemēram, grāmatvedības, finanšu, mārketinga pakalpojumi

Norādiet, kad plānots uzsākt pakalpojumu sniegšanu/saņemšanu

Ar līguma parakstīšanas brīdiX dienu laikā no līguma parakstīšanas dienasKonkrētā datumā

Norādiet dienu skaitu

Norādiet vēlamo datumu

Norādiet, kā tiks noteikta pakalpojumu atlīdzība

Stundas likmeMēneša likmeAtlīdzība par konkrētu sniegto pakalpojumu (gabaldarbu)

Norādiet apmēru

Norādiet apmēru

Norādiet apmēru

Vai atlīdzībā iekļautas visas ar pakalpojumu sniegšanu asociētās izmaksas, piemēram, transporta izdevumi, nepieciešamie materiāli u.c.? Jā, atlīdzībā par pakalpojumiem iekļauti arī ar to sniegšanu saistītie izdevumiNē, Pasūtītājs, papildus pakalpojumu atlīdzībai, arī atmaksās Izpildītājam ar pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus

Vai par sniegtajiem pakalpojumiem plānots izrakstīt rēķinu?

Cik bieži tiks izrakstīti rēķini, piemēram, reizi mēnesī vai pēc katras pakalpojuma sniegšanas reizes

Kādā formā tiks izsniegti rēķini, piemēram, elektroniski sagatavots un parakstīts rēķins vai papīra formā

Norādiet, cik maksājumos paredzēts veikt pakalpojumu atlīdzības samaksu

  • Piemēram, par pakalpojumiem plānots norēķināties pilnībā pēc pakalpojumu saņemšanas vienā gala maksājumā/Par pakalpojumiem plānots norēķināties divos maksājumos – 50% priekšapmaksa un 50% pēcapmaksa/Par katru saņemto pakalpojumu plānots norēķināties 10 dienu laikā pēc pakalpojuma saņemšanas vai pēc rēķina saņemšanas

Par pakalpojumiem plānots norēķināties

Skaidrā naudāAr bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu

Bankas konts

Vai Pasūtītājs vēlas saņemt atskaites par Izpildītāja sniegtajiem pakalpojumiem? Jā, reizi mēnesīJā, pēc katras sniegto pakalpojumu reizes

Vai Izpildītājam atļauts pēc vajadzības piesaistīt trešās personas vai citus uzņēmumus pakalpojuma nodrošināšanai?

Detalizēta informācija par pakalpojumiem

  • Norādiet katra pakalpojuma veidu, ko paredzēts sniegt šī līguma ietvaros, un attiecīgi prasīto informāciju pie katra pakalpojuma

Pakalpojuma apraksts

  • Piemēram, finanšu pārskata sagatavošana, reklāmas maketa izstrāde, aplikācijas izstrāde, projektu vadības sistēmas izveide, konferenču telpas sienu krāsošana u.c.

Pakalpojuma sniegšanas sākuma datums

Pakalpojuma sniegšanas beigu datums

Pakalpojuma kopējā maksa

Pakalpojuma daudzums vai biežums

  • Norādīt, kāds šī konkrētā pakalpojuma apjoms paredzēts līguma ietvaros, piemēram, ja pakalpojumam piemērota stundu likme, cik stundas paredzēts sniegt tieši šo pakalpojumu, ja mēneša likme – cik mēnešus tiks sniegts šis pakalpojums utt. Ja atlīdzība noteikta par gabaldarbiem, norādīt, kāda ir atlīdzība par šeit norādīto gabaldarbu/pakalpojumu

Norādiet vēlamo līguma spēkā stāšanās laiku

Līguma parakstīšanas dienāX dienu laikā pēc līguma parakstīšanasKonkrētā datumā

Norādiet vēlamo datumu

Norādiet vēlamo datumu

Norādiet vēlamo līguma darbības laiku

BeztermiņaLīdz visi līgumā paredzētie pakalpojumi ir sniegti PasūtītājamLīdz konkrētam termiņam

Norādiet līguma darbības termiņa beigu datumu

Vai vēlaties līgumā iekļaut kādu papildus norādījumu kādai no līgumslēdzēju pusēm vai saistībā ar pakalpojumiem, ko paredzēts sniegt/saņemt?

Kontaktinformācija

*Jūsu E-pasta adrese nepieciešama, lai mēs spētu Jums nosūtīt rēķinu par pakalpojumu sniegšanu un sagatavoto dokumentāciju šifrētā formātā. Telefona numurs nav obligāti norādāma informācija. Telefona numuru norādiet tikai tad, ja vēlaties, lai saziņa neskaidru jautājumu gadījumā ar Jums norisinātos ar telefona starpniecību. Iegūtā informācija netiek izmantota citiem nolūkiem ārpus iepriekš minētā, kā arī netiks izmantota mārketinga nolūkiem (Izņemot gadījumu, ja zemāk izvēlēsieties iespēju tikt informēts par Legally jaunumiem).

Vārds

Uzvārds

E-pasts

Telefona numurs

Vēlos tikt informēts par Legally jaunumiem uz manis norādīto e-pastu

Esmu iepazinies/-usies ar Platformas lietošanas noteikumiem

Esmu iepazinies/-usies