Līgumi

Dzīvojamās telpas vai komerctelpas īres līgums

Pieteikuma forma

Ar īres līgumu viena persona (izīrētājs) savu īpašumu (dzīvokli, māju, vasarnīcu, noliktavas telpu) uz noteiktu laiku nodod lietošanā citai personai (īrniekam) par fiksētu mēneša samaksu. Īres līgumu var reģistrēt zemesgrāmatā, tādējādi nostiprinot īrnieka tiesības lietot izīrēto telpu atbilstoši īres līguma nosacījumiem telpas īpašnieka maiņas gadījumā.

Pirms noslēdzat īres līgumu, iesakām pārliecināties par īrnieka maksātspēju un īrnieka riska faktoru (piemēram, lūdzot potenciālajam īrniekam norādīt kontaktpersonu iepriekšējā īres vietā atsauksmju iegūšanai vai iesniegt apliecinājumu no darba vietas par īrnieka nodarbinātību konkrētajā darba vietā).

SVARĪGI! Iegūtie personas dati tiek izmantoti Jūsu pieprasītā pakalpojuma nodrošināšanai - dokumentu sagatavošanai. Dati tiek izmantoti vienam vienīgam mērķim un netiek pakļauti apstrādei citiem, nesaistītiem mērķiem.

Informācija par Izīrētāju

Izīrētājs ir Fiziska personaJuridiska persona

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese

E-pasta adrese

Kontakttālrunis

 • Nav obligāts, ja ir norādīta e-pasta adrese saziņai

Informācija par pilnvaroto personu, ja Izīrētāju pārstāv cita persona uz pilnvaras pamata

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Pilnvaras izdošanas datums

Notārs, kas izdevis pilnvaru

Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

E-pasta adrese

Kontakttālrunis

Kontaktpersona Īres jautājumos

Banka

Bankas konta Nr.

Pārstāvošās personas Vārds

Pārstāvošās personas Uzvārds

Pārstāvības pamats

 • Piemēram: pilnvara, statūti

Informācija par Īrnieku

Īrnieks ir Fiziska personaJuridiska persona

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese

Kontakttālrunis saziņai

 • Nav obligāts, ja ir norādīta e-pasta adrese saziņai

E-pasta adrese rēķinu nosūtīšanai

 • Aizpildīt, ja rēķinus par īri paredzēts nosūtīt pa e-pastu

Informācija par pilnvaroto personu, ja Īrnieku pārstāv cita persona uz pilnvaras pamata

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Pilnvaras izdošanas datums

Notārs, kas izdeva pilnvaru

Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

Kontakttālrunis saziņai

 • Nav obligāts, ja ir norādīta e-pasta adrese saziņai

E-pasta adrese rēķinu nosūtīšanai

 • Aizpildīt, ja rēķinus par Īri paredzēts nosūtīt pa e-pastu

Banka

Bankas konta Nr.

Pārstāvošās personas Vārds

Pārstāvošās personas Uzvārds

Pārstāvības pamats

 • Piemēram: pilnvara, statūti

Informācija par Īres objektu

Māja

Mājas nosaukums

Adrese

 • Ielas Nr.
 • Iela
 • Pilsēta
 • Ciems/Novads/Pagasts
 • Valsts
 • Pasta indekss

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība

Dzīvojamā platība

Zemes vienības platība

Īrniekam atļauts reģistrēt Īres objektā deklarēto dzīvesvietas adresi
Īrniekam atļauts reģistrēt Īres objektā juridisko adresi
Dzīvokļa īpašums

Dzīvokļa Nr.

Dzīvokļa kadastra numurs

Mājas adrese

 • Ielas Nr.
 • Iela
 • Pilsēta
 • Ciems/Novads/Pagasts
 • Valsts
 • Pasta indekss

Stāvs

Kopējā platība

Dzīvojamā platība

Balkona/Terases platība

 • Norādīt tikai tad, ja Dzīvokļa plānojumā ir iekļauts balkons vai terase
Īrniekam atļauts reģistrēt Īres objektā deklarēto dzīvesvietas adresi
Īrniekam atļauts reģistrēt Īres objektā juridisko adresi
Komercplatība

Telpas Nr. vai Nosaukums

Telpas kadastra numurs

Mājas adrese

 • Ielas Nr.
 • Iela
 • Pilsēta
 • Ciems/Novads/Pagasts
 • Valsts
 • Pasta indekss

Stāvs

Kopējā platība

Īrniekam atļauts reģistrēt Īres objektā juridisko adresi

Norādīt, kādi papildus nekustamie objekti, piemēram, zeme, stāvvieta, garāža, pirts, noliktavas telpa, pagrabs, tiek nodoti lietošanā Īrniekam?

 • Norādīt kādi papildus objekti nodoti lietošanai Īrniekam, to platību, numuru, kadastra apzīmējumu, ja piemērojams, kāda summa papildus noteiktajai Īres maksai piemērojama par papildus objektu lietošanu (papildus summu nenorādīt, ja netiek pieprasīta papildus samaksa par papildus objektiem)

Norādīt, kādi papildus kustamie objekti, piemēram, mēbeles, sadzīves tehnika, elektronika, drošības sistēmas, tiek nodoti lietošanā Īrniekam?

Norādīt Īres mēneša maksu

Norādīt datumu, līdz kuram katru mēnesi tiks izrakstīts rēķins par Īri

Norādīt datumu, līdz kuram katru mēnesi jāveic Īres maksas samaksa

Norādīt, cik mēnešu Īres maksu paredzēts iemaksāt kā drošības naudu

Atzīmēt, kad Īrniekam paredzēts veikt drošības naudas iemaksu Īres līguma noslēgšanas dienāPiecu (5) darba dienu laikā no Īres līguma noslēgšanasCits

Cits

Rekvizīti Īres maksas veikšanai

 • Saņēmējs
 • Banka
 • Bankas konta Nr.

Drošības naudas samaksa veicama Uz Īres maksai norādītajiem rekvizītiemSkaidrā naudā

Vai drošības naudu paredzēts izmaksāt Īrniekam, ja līgums tiek lauzts pirms darbības termiņa beigām?

Vai no iemaksātās drošības naudas paredzēts ieturēt līdzekļus, kas nepieciešami Īres objekta labošanai vai tīrīšanai, ja pēc izīrēšanas termiņa beigām konstatēti defekti Īres objektā?

Atzīmēt, kādi pakalpojumi tiek nodrošināti Īres objektā ApkureElektrībaKarstais ūdensAukstais ūdensKanalizācijaSadzīves atkritumu izvešanaLiftsSignalizācijaApsardzeTelevīzijaInternetsCiti

Citi

Īres objekta apsaimniekotājs

Vai papildus noteiktajai Īres maksai Īrniekam jāsedz arī komunālo pakalpojumu izmaksas? Jā, Īrniekam papildus Īres maksai jāveic arī komunālo pakalpojumu samaksa atbilstoši saņemtajos rēķinos norādītajam patēriņam un apmaksas summaiJā, Īrniekam papildus Īres maksai jāveic arī komunālo pakalpojumu samaksa fiksētā apmērā. Norādīt ikmēneša fiksēto summu par komunālajiem pakalpojumiemNē, komunālo pakalpojumu izmaksas jau ir iekļautas Īres maksāCits

Cits

Cits

Vai Īrniekam ir paredzēts noslēgt apsaimniekošanas līgumu ar Īres objekta apsaimniekotāju?

Apsaimniekošanas līgums jānoslēdz līdz

Īres objektā dzīvojošās personas

 • Aizpildīt, ja Īres objekts ir Māja vai Dzīvokļa īpašums

Radniecības pakāpe

Vārds

Uzvārds

Personas kods

E-pasts

Kontakttālrunis

 • Nav obligāts, ja ir norādīta e-pasta adrese saziņai

Vai Īres līgumu atļauts nostiprināt Zemesgrāmatā? Jā, Īres līguma nostiprināšanu Zemesgrāmatā veiks ĪrnieksJā, Īres līguma nostiprināšanu Zemesgrāmatā veiks IzīrētājsNē, Īres līgums netiks nostiprināts Zemesgrāmatā

Līguma termiņš

 • Beztermiņa Īres līguma sagatavošana netiek piedāvāta ņemot vērā, ka plānotie likuma grozījumi paredz likvidēt šāda veida līgumu. Ja tomēr vēlaties noslēgt beztermiņa Īres līgumu, lūdzam sazināties ar mums

Norādīt termiņa beigu datumu

 • Pēc noteiktā Līguma termiņa beigām Līgums var tikt pagarināts vai pāratjaunots pēc vajadzības

Cik dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas Īrniekam Īres objekts jānodod atpakaļ Izīrētājam? Pēdējā līguma darbības dienā3 (trīs) dienu laikā pēc līguma izbeigšanas5 (piecu) dienu laikā pēc līguma izbeigšanasCits

Cits

Vai Īrniekam Īres līguma darbības laikā ir atļauts veikts Īres objekta kosmētisko remontu vai kādus citus uzlabošanas, uzturēšanas darbus par saviem līdzekļiem? Jā, bet tikai tad, ja tas iepriekš saskaņots ar Izīrētāju

Vai drošības naudu paredzēts izmaksāt Īrniekam, ja līgums tiek lauzts pirms tā darbības termiņa beigām?

Vai vēlaties, lai Īrnieks apdrošina Īres objektu uz Īres līguma darbības laiku?

Norādīt, kādus papildus nosacījumus vai Izīrētāja/Īrētāja pienākumus vēlaties iekļaut Īres līgumā

Pievienot dokumentus

Pievienot failus

 • Zemesgrāmatas apliecības vai cita Izīrētāja īpašumtiesību apliecinoša dokumenta (piemēram, Valsts kadastra informācijas sistēmas izdruka) kopija
 • Pilnvaras kopija, ja Izīrētājs nav Īres objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
 • Pilnvaras kopija, ja Īres līgumu Īrnieka vietā paraksta tā pilnvarotā persona

Kontaktinformācija

*Jūsu E-pasta adrese nepieciešama, lai mēs spētu Jums nosūtīt rēķinu par pakalpojumu sniegšanu un sagatavoto dokumentāciju šifrētā formātā. Telefona numurs nav obligāti norādāma informācija. Telefona numuru norādiet tikai tad, ja vēlaties, lai saziņa neskaidru jautājumu gadījumā ar Jums norisinātos ar telefona starpniecību. Iegūtā informācija netiek izmantota citiem nolūkiem ārpus iepriekš minētā, kā arī netiks izmantota mārketinga nolūkiem (Izņemot gadījumu, ja zemāk izvēlēsieties iespēju tikt informēts par Legally jaunumiem).

Vārds

Uzvārds

E-pasts

Telefona numurs

Vēlos tikt informēts par Legally jaunumiem uz manis norādīto e-pastu

Esmu iepazinies/-usies ar Platformas lietošanas noteikumiem

Esmu iepazinies/-usies