Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Dibināt

Pieteikuma forma

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ir slēgta komercsabiedrība, kuras pamatkapitālu veido tās īpašnieku (dalībnieku) ieguldījums - kapitāla daļas, un kuras neatrodas publiskā apgrozībā.

SVARĪGI! Iegūtie personas dati tiek izmantoti Jūsu pieprasītā pakalpojuma nodrošināšanai - dokumentu sagatavošanai. Dati tiek izmantoti vienam vienīgam mērķim un netiek pakļauti apstrādei citiem, nesaistītiem mērķiem.

Uzņēmuma nosaukums

Nosacījumu nosaukuma izvēlei:

 • Jālieto latviešu vai latīņu alfabēta burti
 • Ietver norādi uz komersanta veidu “sabiedrība ar ierobežotu atbildību” vai tās saīsinājumu “SIA”, ko ietver firmas sākumā vai beigās
 • Var izmantot ciparus
 • Var izmantot pieturzīmes (punktus, komatus, kolus, pēdiņas, u.c.)
 • Atļauts lietot piecus simbolus - &, @, %, +, =, citu simbolu lietošana nav atļauta
 • Nevar sakrist ar jau reģistrētu preču zīmi vai to daļu. Pārbaudīt
 • Nevar sakrist ar jau reģistrētu uzņēmuma nosaukumu. Pārbaudīt

Juridiskā adrese

Juridiskās adreses īpašnieks Fiziska personaJuridiska persona

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

Pārstāvja vārds

Pārstāvja uzvārds

Parakstītais pamatkapitāls

 • Parakstītais pamatkapitāls ir tas pats, kas noteikts statūtos
 • Pamatkapitāls ir nauda un citas vērtības naudas izteiksmē, kas ir ieguldītas kapitālsabiedrībā uzņēmējdarbības uzsākšanai un turpināšanai
 • Minimālais pamatkapitāla lielums ir 2800 EUR

Pamatkapitāla daļu skaits:

Pamatkapitāla apmaksas veids: Naudas ieguldījumsMantiskais ieguldījums

Vai pamatkapitāls tiks apmaksāts pilnībā līdz pieteikuma iesniegšanai UR?

Līdz pieteikuma iesniegšanas UR apmaksātais pamatkapitāla lielums

 • Pamatkapitāls un daļas nominālvērtība ir izsakāmi veselos euro.
 • Pamatkapitālu apmaksā dibinātāji, to var apmaksāt ar naudas vai mantisko ieguldījumu, vai abiem kopā.
 • Mantiskā ieguldījuma vērtību izvērtē kāds no Uzņēmuma Reģistra apstiprinātajiem vērtētājiem.
 • Ja, dibinot sabiedrību ar ierobežotu atbildību, mantisko ieguldījumu kopējā vērtība nepārsniedz 5700 euro un mantiskie ieguldījumi kopā ir mazāk par pusi no sabiedrības pamatkapitāla, mantisko ieguldījumu novērtēt un atzinumu sniegt var dibinātāji. Šādā gadījumā atzinumu paraksta visi dibinātāji.
 • Līdz pieteikuma iesniegšanai pamatkapitāls apmaksājams vismaz 50% apmērā.
 • Pārējais parakstītais pamatkapitāls apmaksājams ne vēlāk kā viena gada laikā kopš dibināšanas lēmuma pieņemšanas.
 • Dibinātāji uz dibināmās sabiedrības vārda atver bankā kontu, organizē naudas iemaksāšanu tajā un pieteikumam pievieno bankas izdotu dokumentu, kas apliecina līdz dibināšanai apmaksātā pamatkapitāla lielumu.

Dalībnieku sadaļa

Lūdzu, ievadiet informāciju par Sabiedrības dibinātājiem (dalībniekiem). Nepieciešamības gadījumā var pievienot vairākus.

Izpildīt sleju, ja dalībnieks ir fiziska persona

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese

Piederošo daļu skaits:

Izpildīt sleju, ja dalībnieks ir juridiska persona

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

Pārstāvja vārds

Pārstāvja uzvārds

Pārstāvja deklarētā vai faktiskā adrese:

Piederošo daļu skaits:

Valdes locekļu sadaļa

Sabiedrības valdes locekļu skaits 123

1. valdes loceklis

Vārds

Uzvārds

Persona kods

Faktiskā vai deklarētā dzīvesvietas adrese

Amats Sabiedrības izpildinstitūcijā Valdes loceklisValdes priekšsēdētājs

1. valdes loceklis

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Faktiskā vai deklarētā dzīvesvietas adrese

Amats Sabiedrības izpildinstitūcijā Valdes loceklisValdes priekšsēdētājs

2. valdes loceklis

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Faktiskā vai deklarētā dzīvesvietas adrese

Amats Sabiedrības izpildinstitūcijā Valdes loceklisValdes priekšsēdētājs

1. valdes loceklis

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Faktiskā vai deklarētā dzīvesvietas adrese

Amats Sabiedrības izpildinstitūcijā Valdes loceklisValdes priekšsēdētājs

2. valdes loceklis

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Faktiskā vai deklarētā dzīvesvietas adrese

Amats Sabiedrības izpildinstitūcijā Valdes loceklisValdes priekšsēdētājs

3. valdes loceklis

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Faktiskā vai deklarētā dzīvesvietas adrese

Amats Sabiedrības izpildinstitūcijā Valdes loceklisValdes priekšsēdētājs

Valdes locekļu pārstāvniecības tiesības Tikai atsevišķiKopā ar 1 valdes locekliKopā ar visiem

 • Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību.
 • Minimālais valdes locekļu skaits ir viena fiziska persona.
 • Valdes locekļa amatu ieņemt drīkst tikai fiziskas personas.
 • Par valdes locekli nevar būt šīs sabiedrības padomes loceklis, šīs sabiedrības revidents un koncerna valdošā uzņēmuma padomes loceklis.

Izvēlieties vienu vai vairākus Pieteikties mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusamPieteikties PVN maksātāja numuram

Lūdzu, norādiet uzņēmuma darbības jomas pēc NACE 2.0 redakcijas (skatīt šeit)

Tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli ir, ja ir atbilstība šādiem kritērijiem

 • Saimnieciskās darbības ieņēmumi – apgrozījums – kalendāra gadā nepārsniedz 40 000 euro;
 • Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieki ir tikai fiziskās personas;
 • Sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki;
 • Mikrouzņēmuma darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem (darbinieku skaitā neiekļauj prombūtnē esošus vai no darba atstādinātus darbiniekus);
 • Mikrouzņēmuma darbinieka ienākums nepārsniedz 720 euro mēnesī;
 • Nodokļa maksātājs (fiziskā vai juridiskā persona) nav personālsabiedrības biedrs.

Papildus informācija un komentāri

Kontaktinformācija

*Jūsu E-pasta adrese nepieciešama, lai mēs spētu Jums nosūtīt rēķinu par pakalpojumu sniegšanu un sagatavoto dokumentāciju šifrētā formātā. Telefona numurs nav obligāti norādāma informācija. Telefona numuru norādiet tikai tad, ja vēlaties, lai saziņa neskaidru jautājumu gadījumā ar Jums norisinātos ar telefona starpniecību. Iegūtā informācija netiek izmantota citiem nolūkiem ārpus iepriekš minētā, kā arī netiks izmantota mārketinga nolūkiem (Izņemot gadījumu, ja zemāk izvēlēsieties iespēju tikt informēts par Legally jaunumiem).

Pieteikuma iesniedzēja kontaktinformācija

Fiziska personaJuridiska persona

Vārds

Uzvārds

E-pasts

Telefona numurs

Vēlos tikt informēts par Legally jaunumiem uz manis norādīto e-pastu

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

Pārstāvja vārds

Pārstāvja uzvārds

E-pasts

Telefona numurs

Vēlos tikt informēts par Legally jaunumiem uz manis norādīto e-pastu

Esmu iepazinies/-usies ar Platformas lietošanas noteikumiem

Esmu iepazinies/-usies